ผู้บริหาร

นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

คณะกรรมการสถานศึกษา


นายพนม เย็นสบาย
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายสงวน แดงน้อย
รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

พระครูสุตตสารวิมล
กรรมการ

นางจงสถาพร ศิริบรรพต
กรรมการ

นายทินกร อนุพันธ์
กรรมการ

นายมิชิน บึงพรรัตน์
กรรมการ

นางสมัย วงค์คำจันทร์
กรรมการ

นายสมจิตร ประพฤตินอก
กรรมการ

นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์
กรรมการและเลขานุการ